Điện thoại IP Yealink W52H

-Tự động cung cấp qua FTP / TFTP / HTTP / HTTPS

-Tự động cung cấp với PnP

-Cấu hình: trình duyệt / điện thoại / cung cấp tự động …